คำอธิบายวิชา

google          youtube              พสว                    สพม11

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        วิชาคณิตศาสตร์ 2        รหัสวิชา  ค31102                  

ประเภทวิชา พื้นฐาน                                                                จำนวน  1.0  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4                                               จำนวน   40  ชั่วโมง/ภาคเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

จำนวนจริง   ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง   สมบัติของจำนวนจริงและการนำไปใช้   เลขยกกำลังที่

มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ   จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปของกรณฑ์ การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปของกรณฑ์ ค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

โดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า  การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ  กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

                เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ

 

ตัวชี้วัด

ค 1.1      ม.4-6/1      ม.4-6/2      ม.4-6/3

ค 1.2      ม.4-6/1

ค 1.3      ม.4-6/1

ค 1.4      ม.4-6/1

ค 6.1      ม.4-6/1-6

 

รวม  5  ตัวชี้วัด

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s